Syftet med lagen om service och stöd p.g.a. handikapp är att främja den handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördig medlem av samhället samt förebygga och undanröja olägenheter och hinder som funktionsnedsättningen medför. Kännetecknande för handikappservicelagen är att den i första hand är avsedd att betjäna svårt funktionsnedsatta personer samt att den inte är inkomstbeprövad.

 

Lagstadgad subjektiv rätt innebär en serviceform vilken var och en som uppfyller lagens kriterier, har rätt att få. Hit hör färdtjänst, personlig assistans, serviceboende samt bostadsanpassning. Lagstadgad handikappservice innebär en serviceform vilken kommunen beviljar enligt kommunalplanen samt inom ramen för de för ändamålet budgeterade medlen. Hit hör tjänster, ersättningar och stödformer som anpassningsträning, redskap, anpassning av bil, extra klädkostnader och ersättning för specialkost.

 

Om du vill ansöka om service enligt handikappservicelagen, börjar du med att fylla i ansökningsblanketten.

 

För att utreda behovet av service uppgör socialarbetaren tillsammans med sökanden en serviceplan.

Styrdokument

Handbok om funktionshinderservice

Lag om service och stöd på grund av handikapp

Förordning om service och stöd på grund av handikapp

Sök