En gravt funktionsnedsatt person kan söka ekonomiskt bidrag för skäliga kostnader för anpassningsarbeten i hemmet, anpassning av bil, anskaffning av redskap, maskiner och anordningar i hemmet som är nödvändiga på grund av funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Ersättning kan också sökas för extra klädkostnader och för specialkost.

Ytterligare kan en gravt funktionsnedsatt person vara berättigad till avgiftsfritt serviceboende i hemmet, d.v.s. en sådan bostadsanpassning att det egna boendet motsvarar det individuella behovet samt olika tjänster eller service som stöd för boendet och livet.

Ansökan om funktionshinderservice hittar du här.

Fritt formulerad ansökan jämte läkarintyg sänds till socialnämnden i Eckerö kommun, Eckerö kommunkansli, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

Sök