Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 16.06.2022 kl. 18:30

Publicerad 9.6.2022 14:07

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.9.2022 14:06

Sammanträdestid                      torsdagen den 16.06.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 31               Kallelse och beslutsförhet

KF § 32               Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 33               Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 34               Bokslut 2021

KF § 35               Fyllnadsval av revisorssuppleant 2020-2023

KF § 36               Beredskapsplan för Eckerö kommun

KF § 37               Begäran om utlåtande, ändring av grundavtal Södra Ålands utbildningsdistrikt

 

Eckerö den 9.6.2022

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 20.6.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.