Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 30.06.2022 kl. 18:30

Publicerad 23.6.2022 17:20

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.9.2022 15:42

Sammanträdestid                      torsdagen den 30.06.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 39               Kallelse och beslutsförhet

KF § 40               Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 41               Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 42               Anhållan om uppsägning

KF § 43               Rekrytering: kommundirektör

 

Eckerö den 23.6.2022

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 4.7.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.