Kallelse, kommunstyrelsen 24.5.2022 kl. 18:30

Publicerad 20.5.2022 23:38

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.8.2022 23:35

Sammanträdestid                    tisdagen 24.05.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                kommunkansliet

 

                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 118          Kallelse och beslutförhet

KS § 119          Val av protokolljusterare, tid

KS § 120          Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 121          Delgivningar

KS § 122          Plan för egenkontroll för hemvården i Eckerö kommun

KS § 123          Införskaffning av mobil besöksplanering

KS § 124          Fullmakt för Ålands hälso- och sjukvård gällande ersättning för hälso- och sjukvård för individer inkluderade i FFS 2011/746 och FFS 2010/1386 på Åland

KS § 125          Intressefrågan från Hammarlands kommun angående gemensam arbetsgrupp inom skolväsendet

KS § 126          Hjärtstartare, kommunkansliet

KS § 127          Skrivelse, hjärtstartare i Torp by

KS § 128          Skatteförvaltningens enkät om ändring av giltighetstiden för grundskattekort

KS § 129          Rekrytering av vik. fritidsledare och idrottslärare

KS § 130          Beredskapsplan för Eckerö kommun

KS § 131          Initiativ om övertagande av ärende BTN § 126 / 2021 Marholmsvägen

KS § 132          Utlåtandebegäran angående arbetad övertid

KS § 133          Kallelse till landskapets vägnämnds förrättning

KS § 134          Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd, Hamberg D.

KS § 135          Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Flodén C.

KS § 136          Budgetdirektiv 2023

KS § 137          Kommunikationspolicy för Eckerö kommun

KS § 138          Begäran om utlåtande, besvär över KF § 14/17.3.2022 Hävning av avtal om övertagande av Öjvägen till kommunalväg

KS § 139          Rättelse av fel i beslut: Omorganiseringar inom äldreomsorgen KS § 101/03.05.2022

KS § 140          Omorganiseringar inom äldreomsorgen

Eckerö 20.05.2022

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 30.05.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.