Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde 16.08.2022 kl. 18:30

Publicerad 12.8.2022 15:11

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 12.11.2022 14:11

Sammanträdestid                      tisdagen 16.08.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 185             Kallelse och beslutförhet

KS § 186             Val av protokolljusterare, tid

KS § 187             Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 188             Delgivningar

KS § 189             Begäran om samtycke gällande Åda Abs bolagsordning

KS § 190             Återinlösning av köpeobjekt

KS § 191             Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare

KS § 192             Rättelseyrkande kommunstyrelsens beslut §160/2022 28.6.2022

KS § 193             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Lundqvist M.

KS § 194             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Nieland A.

KS § 195             Motion gällande omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till gårdsgata

KS § 196             Anhållan om studieledighet

 

Eckerö 12.8.2022

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 19.8.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.