Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde 28.06.2022 kl. 18:30

Publicerad 23.6.2022 17:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.9.2022 15:40

Sammanträdestid                      tisdagen 28.06.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

 

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 155             Kallelse och beslutförhet

KS § 156             Val av protokolljusterare, tid

KS § 157             Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 158             Delgivningar

KS § 159             Konfidentiellt ärende

KS § 160             Övertagande av Öjvägen till kommunalväg, kompletterad ansökan

KS § 161             Rättelseyrkande KS § 131 24.05.2022

KS § 162             Offert för uppdatering av växel

KS § 163             Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

KS § 164             Val av viceordförande, närings- och kulturnämnden

KS § 165             Åda Ab, bolagsstämma 30.6.2022

KS § 166             Oasen, förbundsfullmäktige 29.6.2022

KS § 167             Öjvägens väglag, vägavgifter

KS § 168             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Sjöberg L.

KS § 169             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Sjöberg M.

KS § 170             Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Sjöberg D.

KS § 171             Ekebo B 5

KS § 172             Anhållan om uppsägning

KS § 173             Rekrytering: kommundirektör

KS § 174             Anhållan om medel till toalettbyggnad på marknadsplatsen

 

Eckerö 23.6.2022

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 1.7.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.