Kommunstyrelsen 18.1.2022 kl. 18:30

Publicerad 22.12.2021 16:28 | Uppdaterad 14.1.2022 13:32

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.3.2022 16:28

Sammanträdestid                      tisdagen 18.01.2022 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

KS § 1    Kallelse och beslutförhet
KS § 2    Val av protokolljusterare, tid
KS § 3    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 4    Tjänstebeskrivning ansvarig hemvårdare hemtjänst ute
KS § 5    Rekrytering av ansvarig hemvårdare hemtjänst ute
KS § 6    Delgivningar
KS § 7    Kejsar Alexander den II:s stipendium 2021
KS § 8    Utlåtande ansökan om jordförvärv, Sandell E.
KS § 9    Utlåtande ansökan om jordförvärv, Sjöström Y.
KS § 10    Uppdatering av förvaltningsstadga
KS § 11    Socialnämnden 2022 - 2023
KS § 12    Medborgarinitiativ om snöplogning mm.
KS § 13    Anhållan om utlåtande, inrättande av naturreservat
KS § 14    Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
KS § 15    Utlåtande ansökan om jordförvärv, Idman B-M
KS § 16    Avskrivningar
KS § 17    KST förbundsstämma 28.01.2022
KS § 18    Kommunens kontrollant, Öjvägen
KS § 19    Anhållan om arbetsledighet
KS § 20    Avdrag på barnomsorgsavgifter med anledning av karantän/isolering

Eckerö 14.01.2022 

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.1.2022 på kom-munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.