Kungörelse, byggnadstekniska nämndens sammanträde den 27.02.2023

Publicerad 1.3.2023 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 7.4.2023 23:59

KUNGÖRELSE            
            
Byggnadstekniska nämndens anslag över tillstånd den 27 februari 2023:            
            
            
Paragraf:    Ärende:                                                                                    Beslut:
    
BTN § 15    Kallelse och beslutförhet                                                          Behandlat    
BTN § 16    Val av protokolljusterare, tid och plats                                      Behandlat    
BTN § 17    Godkännande och komplettering av föredragningslistan         Behandlat    
BTN § 18    Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 2022    Behandlat    
BTN § 19    Årsrapport för reningsverket år 2022                                       Till kännedom    
BTN § 20    Kontrollrapport för avslutade deponin år 2022                         Till kännedom    
BTN § 21    Till kännedom                                                                           Till kännedom    
            
Anslaget under tiden 1 mars - 7 april 2023            
Mötesprotokollet finns till allmänt påseende från och med den 1 mars 2023            
            
            
            
Eckerö den 1 mars 2023            
            
            
            
Emma Saarela            
Kommuntekniker/byggnadsinspektör