Antagande av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde

Kommunfullmäktige i Eckerö har vid sammanträdet den 27.10.2022, § 57 fastställt detaljplanen för Kyrkvikens bostadsområde. Kungörelsen, detaljplaneförslaget samt beskrivningen av detaljplanen finns i bilagorna här intill. Besvär kan anföras till Ålands förvaltningsdomstol inom 30 dagar, se mer information i kungörelsen.