Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 12.01.2023 kl. 18:30

Publicerad 5.1.2023 10:40

Sammanträdestid                                            torsdagen den 12.01.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                                        Kommunkansliet

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 1    Kallelse och beslutsförhet

KF § 2    Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 3    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 4    Val av ordförande och viceordförande för kommunfullmäktige 2023

KF § 5    Kommunfullmäktiges mötesordning 2023

KF § 6    Kommunal centralvalnämnd

KF § 7    Val av valbestyrelse

 

Eckerö den 05.01.2023

 

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.01.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.