Tillgänglighetsutlåtande

Eckerö kommun strävar efter att kommunens webbplats www.eckero.ax ska vara tillgänglig och kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. 

Vårt tillgänglighetsutlåtande presenteras enligt landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 §.

Enligt landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Eckerö kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte alla tillgänglighetskrav förrän kommunen i framtiden förnyar sin digitala plattform.

Andra sätt att få information från kommunen

Om du har svårt att ta till dig innehållet på www.eckero.ax kan du även få informationen på annat sätt, till exempel:

  • muntligen genom att ringa till telefon +358 18 32930
  • som textfil genom att skicka e-post till info@eckero.ax.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.eckero.ax på telefon +358 18 25000 eller e-post registrator@regeringen.ax.