Förtroendevalda

Förtroendevalda i Eckerö kommun är de ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Här sitter folkvalda politiker som väljs för en period om fyra år åt gången. 

Kommunfullmäktige består av 13 ledamöter som utser kommunstyrelse och kommunala nämnder samt fastställer budget och bokslut.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunstyrelsen

De fem förtroendevalda i kommunstyrelsen leder kommunens löpande ärenden och är även personalmyndighet i Eckerö kommun.

Kommunstyrelsen samordnar planering och ekonomi och har insyn i nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer dess beslut.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna förbereder de ärenden som styrelsen ska ta beslut om och genomför också de beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.