Hemundervisning

Från hösten 2024 är rutinen för att anmäla om hemundervisning enligt följande och dokumenten måste vara bildningskansliet tillhanda senast vid läsårets början.

Nuvarande hemundervisade/återanmälningar

  1. Skicka in en kortfattad anmälan till er hemkommuns bildningskansli med kopia till hemundervisning@mariehamn.ax att ni ämnar fortsätta hemundervisa + kontaktuppgifter till familjen samt barnets namn och personuppgifter.
  2. Bifoga undervisningsplanen för hur hela läroplikten kommer att ordnas.

Förstagångsanmälningar

  1. Skicka in en kortfattad anmälan till er hemkommuns bildningskansli med kopia till hemundervisning@mariehamn.ax med barnets namn och personbeteckning samt kontaktuppgifter till familjen.
  2. Registrera ert barn på Wilma via länk: Påbörja din anmälan via Wilma. Ni behöver bifoga en plan som beskriver hur ni tänker ordna undervisningen för hela läropliktstiden. Ta fasta på varje ämnes årskursvisa innehåll i läroplanerna från det år ni börjar till att målen för årskurs 9 är uppfyllda. Planen ska beskriva hur ni tänker ordna hemundervisningen så att alla ämnens läroplanmål uppfylls. Planen lägger ni till som bilaga i Wilma. En mall för plan finns här intill på sidan.