Byggnadstekniska nämnden

Byggnadstekniska nämnden har lagstadgade myndighetsuppgifter enligt planlagstiftningen, byggnadslagstiftningen och renhållningslagstiftningen. I nämndens ansvarsområden ingår både bygglovsprövning och hantering av återvinning och problemavfall.

Byggnadstekniska nämnden utför kommunens fysiska planering, inklusive byggnadsplanering. Nämnden beviljar även kommunala avloppstillstånd samt sköter och utvecklar kommunens tekniska infrastruktur; vatten, avloppsledningsnät, reningsverk, gästhamn samt kommunalvägar.

Nämnden sköter även fastighetsförvaltningen av kommunägda byggnader och markområden.

Ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023

Ordinarie ledamöter

Ordförande Mikael Stjärnfelt
Teres Backman

Vice ordförande John Hilander
Susanna Söderlund
Rein Metsik

Gruppvisa ersättare

Kalle Björnhuvud
Britt Berthén-Eklund

Niclas Häggblom
Ann-Sofi Stjärnfelt
Jan Fagerström