Barnomsorgsavgift

Här har vi samlat allt du behöver veta om kommunens barnomsorgsavgifter.

Förändringar från 1.1.2018

 • maxavgiften höjs till 240€/mån för heltid och 144€/mån för deltid
 • inkomstgränserna i barnomsorgstaxan ändras
 • lägsta grundavgift som debiteras är 20€

Månadsavgift

Avgift för barnomsorg (100 procent eller 60 procent) på daghem samt för- och eftermiddagsvård (65 procent) bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas per månad.

Avgiften fastställs från barnets första inskolningsdag och för ett verksamhetsår i taget, men uppbärs för högst 11 månader per år. Juli månad är avgiftsfri för barn under skolåldern, med undantag för tillfällig vård. Om barnet är i barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår uppbärs dock avgift för 12 månader.

Avgift uppbärs inte under perioden 1.9-31.5 för barn med skoluppskov som deltar i den skolförberedande undervisningen (förundervisning) året innan skolstarten. En avgift motsvarande deltidsplats debiteras dock för vård utöver förundervisningen.

Fastställande av avgift

Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster. Beskattningsbeslut över senast fastställda beskattning ska bifogas med inkomstintygen. Om uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 procent av lönen.

Inkomster som inte räknas

Följande räknas inte som inkomster när avgiften ska fastställas:

 • barnbidrag
 • vårdbidrag
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • bostadsbidrag
 • handikappbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd
 • studiestöd
 • stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning
 • ersättning för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner
 • sysselsättningsstöd enligt LL 2006:8
 • stipendier och andra understöd för studier
 • underhållsbidrag/-stöd
 • stöd för närståendevård och hemvårdsstöd.

Inkomstavdrag

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Inlämnande av uppgifter

Uppgifter om familjens inkomst ska du lämna till socialkansliet senast inom samma månad som barnet börjar i barnomsorgen. För barn som redan finns i barnomsorgen bör föräldrarna lämna in nya löneintyg senast 15.8 varje år eftersom en ny avgift fastställs varje höst.

Om familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster och beskattningsbeslut debiteras högsta avgiften. Blankett för utredning över inkomster hittar du på denna sida.

Familjestorlek

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i äktenskapsliknande förhållanden (samboende) eller andra vårdnadshavare samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Tabell för uträkning av barnomsorgsavgift:
 Familjestorlek  Inkomstgräns €/mån Högsta avgiftsprocent Inkomst som ger maxavgift Inkomst som ger minimiavgift
 2 personer   1248 €     11,5   3334,96 €  1421,91 €
 3 personer   1456 €  9,5  3982,32 €  1666,53 €
 4 personer    1664 €  8,0   4664 €  1914 €
 5 personer   1872 €  8,0  4872 €  2122 €
 6 personer  2080 €  8,0  5080 €  2330 € 

Maxavgift:         

 • 240 € heltid
 • 144 € deltid, max 25 timmar/vecka, 60 procent av heltidsavgift

Syskonrabatten är 10 procent för barn 2 och därefter 80 procent för varje följande barn (barn 1 =  yngsta barnet).

Lägsta grundavgift som debiteras är 20 €.  

Exempel på uträkning för en 4 personers familj med 2 barn i barnomsorg:

 Familjens inkomst  3927,50 €
 Inkomstgräns 1664 €  
 Inkomst som grund 2263 €  x 8 %  = 181,08 €
 Barn 1 (yngsta barnet)   181,08 €, halvtid 60% 108,65 €
 Barn 2  162,97 €, halvtid 60% 98,78 €
 Barn 2 på föris/eftis 105,93 €

Frånvaro och uppsägning

Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 procent om barnet på grund av sjukdom sammanhängande är frånvarande mer än 10 dagar. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt verksamhetsdagar.

Uppsägning av plats görs skriftligt senast 1 månad innan behovet av plats upphör.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt under året, minst 10 procent och/eller varaktigt, kan avgiften justeras mitt under perioden. Kontakta i så fall socialkansliet.

Anmälan om missnöje med fastställd avgift ska du rikta skriftligen till socialnämnden inom 14 dagar efter det ni fått beslut.

Mer information

Kontakta kommunens byråsekreterare vid frågor och för mer information.