Barnomsorgsavgift

Här har vi samlat allt du behöver veta om kommunens barnomsorgsavgifter.

Månadsavgift

Avgift för barnomsorg på daghem samt för- och eftermiddagsvård bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas per månad.

Avgiften fastställs från barnets första inskolningsdag och för ett verksamhetsår i taget, men uppbärs för högst 11 månader per år. Juli månad är avgiftsfri för barn under skolåldern, med undantag för tillfällig vård. Om barnet är i barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår uppbärs dock avgift för 12 månader.

Avgift uppbärs inte under perioden 16.8-8.6 för barn som deltar i den skolförberedande undervisningen (förundervisning) året innan skolstarten. En avgift debiteras dock för vård utöver förundervisningen.

Fastställande av avgift

Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster. Beskattningsbeslut över senast fastställda beskattning ska bifogas med inkomstintygen. Om uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 procent av lönen.

Inkomster som inte räknas

Följande räknas inte som inkomster när avgiften ska fastställas:

 • barnbidrag
 • vårdbidrag för barn
 • bostadsbidrag
 • handikapp/-vårdbidrag
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt föräldrapenningsledighet
 • sjuk- och hälsovårdskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring
 • stöd för fullgörande av tjänstgöring enligt militärunderstödslagen
 • studiestöd
 • stöd för sysselsättningsfrämjande utbildning
 • stipendier och övriga understöd som betalas för studier eller annan behörighetshöjande verksamhet
 • närståendevårdsstöd och hemvårdsstöd
 • familjevårdararvode.

Inkomstavdrag

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Inlämnande av uppgifter

Uppgifter om familjens inkomst ska du lämna till omsorgskansliet senast inom samma månad som barnet börjar i barnomsorgen. För barn som redan finns i barnomsorgen bör föräldrarna lämna in nya löneintyg senast 15.8 varje år eftersom en ny avgift fastställs varje vinter.

Om barnets/barnens vårdnadshavare inte lämnar in ovanstående uppgifter som behövs för beslutsfattandet av barnomsorgsavgift har kommunen rätt att erhålla sådana uppgifter ur inkomstregistret. Blankett för utredning av inkomster hittar du här intill. 

Familjestorlek

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i äktenskapsliknande förhållanden (samboende), personer i registrerat partnerskap eller andra vårdnadshavare med gemensamt hushåll samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Tabell för uträkning av barnomsorgsavgift:
 Familjestorlek  Inkomstgräns €/mån Högsta avgiftsprocent Inkomst som ger maxavgift Inkomst som ger minimiavgift
 2 personer   1248 €     11,5   3334,96 €  1421,91 €
 3 personer   1456 €  9,5  3982,32 €  1666,53 €
 4 personer    1664 €  8,0   4664 €  1914 €
 5 personer   1872 €  8,0  4872 €  2122 €
 6 personer  2080 €  8,0  5080 €  2330 € 

Maxavgift:         

 • 240 € heltid
 • 192 € halvtid, mer än 25 timmar men maximalt 35 timmar per vecka i medeltal
 • 144 € deltid, maximalt 25 timmar per vecka i medeltal, 60 procent av heltidsavgift

Syskonrabatten är 20 procent för barn 2 och därefter 50 procent för varje följande barn (barn 1 =  yngsta barnet).

  

Exempel på uträkning för en 4 personers familj med 2 barn i barnomsorg:

 Familjens inkomst  3927,50 €
 Inkomstgräns 1664 €  
 Inkomst som grund 2263 €  x 8 %  = 181,08 €
 Barn 1 (yngsta barnet)   181,08 €, deltid 60% 108,64 €
 Barn 2  144,87 €, deltid 60% 86,92 €
 Barn 2 på föris/eftis 90,54 €

Frånvaro och uppsägning

Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 procent om barnet på grund av sjukdom är frånvarande sammanhängande och med läkarintyg mer än 10 dagar. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt verksamhetsdagar, divisor 20.

Uppsägning av plats görs skriftligt senast 4 veckor innan behovet av plats upphör.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt under året, minst 10 procent och/eller varaktigt, eller familjeförhållandena ändras, kan avgiften justeras mitt under perioden.

Anmälan om missnöje med fastställd avgift ska du rikta skriftligen till omsorgskansliet inom 14 dagar efter det ni fått beslut.

Mer information

Kontakta kommunens byråsekreterare vid frågor och för mer information.