Hemvårdsstöd

Som vårdnadshavare kan du söka vårdledighet från din arbetsgivare för att vara hemma med ditt barn. Under tiden du är hemma kan du ansöka om lagstadgat hemvårdsstöd från kommunen tills barnet fyller 3 år. Du kan också ansöka om hemvårdstöd om barnet har annan omsorg än den barnomsorg som kommunen erbjuder. 

Från och med 01.01.2016 har familjer med barn under 3 år rätt att välja mellan:

 • hemvårdsstöd
 • av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg.

Läs mer om landskapslagen om hemvårdsstöd hos Ålands landskapsregering.

Det lagstadgade hemvårdsstödet

Det lagstadgade hemvårdsstödet beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldradagpenningen upphört. Stödet är en skattepliktig inkomst som utbetalas den sista vardagen varje månad

Hemvårdsstödet betalas retroaktivt i högst 6 månader och beviljas inte för kortare tid än 1 månad.

Som förälder är du skyldig att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet, till exempel:

 • barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem.
 • du börjar en ny föräldradagpenningperiod
 • din familj flyttar till annan kommun
 • ny adress eller ändrat bankkonto.

Meddela förändringar skriftligt per e-post eller per telefon till din handläggare av hemvårdsstödet.

I hemvårdsstödet ingår:

Grundläggande hemvårdsstöd 500 €

 • Familjen får stödet för ett barn under 3 år som inte nyttjar kommunal barnomsorg.
 • Stödet utbetalas även om ingen av föräldrarna vårdar barnet i hemmet.
 • Stödet upphör om familjen får ny föräldradagpenning.

Utökat hemvårdsstöd 700 €

 • En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn, inte nyttjar barnomsorg och inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd fram tills barnet fyller 3 år.
 • Stödet beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra.
 • Om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader.
 • Kom ihåg att bifoga intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller liknande i din ansökan. 

Syskontillägg 100 €

 • Tillägget beviljas om man har ett barn som får grundläggande hemvårdsstöd, dock inte till syskon under tre år som nyttjar kommunal barnomsorg.
 • Tillägget betalas för syskon under 7 år som inte nyttjar barnomsorg som kommunen ordnar eller bekostar.
 • Tillägget betalas även för barn som fyllt 3 år och ännu inte inlett läroplikt men som nyttjar kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka. 

Hemvårdsstöd för syskon 100 €

 • Stödet beviljas en vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som har omsorg om äldre syskon, det vill säga ett syskontillägg till föräldradagpenningen. Ett stöd för varje syskon om 100 €/månad.
 • Barnet som vårdnadshavaren får stödet för får heller inte ha barnomsorg som kommunen ordnar eller bekostar med undantag för syskon under ”förundervisningsåret”.
 • En inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd. Inkomstgränsen är 1050 €, max 350 €/månad.

Tilläggsdel max  350 €

 • Tillägget beviljas för högst ett år i taget och kan förnyas genom inlämnande av nya inkomstintyg.
 • Maximibeloppet 350 € utbetalas åt en familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1050 €. Del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är under  3.383,30 €.

Flerlingsfamiljer

Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer 750 €

 • Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 € per månad för tvillingar och 1000 € för trillingar.
 • För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 €.

 
Utökat hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer 1050 €

 • Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 € per månad för tvillingar och 1400 € för trillingar.
 • För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 €.

Partiellt stöd

Partiellt stöd 125 €

 • Stödet betalas endast till en vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid som i medeltal är högst 30 timmar/vecka.
 • Vårdnadshavaren ska vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid. Egenföretagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskning.
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod.
 • Kom ihåg att bifoga intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller i din ansökan.  

Partiellt stöd för vård av skolbarn 125 €

 • Stödet betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och har en arbetstid på i medeltal högst 30 timmar/vecka på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan.
 • Vårdnadshavaren ska vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid. Egenföretagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskningen.
 • Barnet får inte utnyttja en kommunal fritidshemsplats.
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod.
 • Stödet betalas ut från och med den 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår
 • Kom ihåg att bifoga intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller i din ansökan. 

Det partiella stödet betalas inte:

 • om familjen erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd.
 • om familjen har rätt till föräldradagpenning.
 • åt vårdnadshavare som studerar.

Ansök om hemvårdsstöd

En blankett för ansökan om hemvårdsstöd finns att ladda ner under blanketter på denna sida.

I din ansökan ska du bifoga:

 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningsperioden
 • löneintyg (om du vill lyfta tilläggsdelen)
 • ditt skattekort för förmån
 • intyg över förkortad arbetstid (vid ansökan om partiellt stöd)
 • intyg över tjänstledighet eller dylikt (vid ansökan om utökat hemvårdsstöd).