Närståendevård

Närståendevård innebär omsorg om en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som vårdas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Närståendevården är mycket bindande och krävande och handlar om dygnet runt-vård eller fortlöpande daglig vård. Närståendevården är därför inte jämförbar med det ömsesidiga stöd som som anhöriga eller närstående personer ger varandra i vardagen. Närståendevård handlar om att hjälpa till med den personliga vården och omsorgen, och inte om att bara hjälpa till med hushållsarbete eller med att uträtta ärenden utanför hemmet.

Vem har rätt till stödet?

Stöd för vård av närstående är till för personer som behöver vård och vars funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand har försämrats så mycket att de behöver fortgående personlig vård och omsorg för att kunna bo kvar hemma. Det vill säga personer som annars behöver nyttja kommunens hemvårdstjänster eller vård på anstalt.

Kommunen beviljar inte stöd för närståendevård om det finns andra tjänster som bättre tryggar vården och omsorgen. Till exempel korttidsvård eller den hemvård som kommunen erbjuder.

Du ansöker om stöd för närståendevård från kommunen om den vårdbehövande är över 65 år.

Om den vårdbehövande är yngre än 65 år lämnar du in din ansökan till Kommunernas socialtjänst.

Ansök om stöd för närståendevård

Så här gör du för att lämna in en ansökan om närståendevård:

  1. Ta kontakt med barn- och äldreomsorgsledaren eller omvårdnadsledaren för att få en ansökningsblankett eller skriv ut blanketten som du hittar på denna sida.
  2. Fyll i blanketten, kom ihåg att bifoga läkarintyg.
  3. Skicka in blanketten till kommunens äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren. Adress: Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.

När du har lämnat in din ansökan:

  1. Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren ringer och bokar in ett hembesök för att utreda vårdbehovet. Hemserviceledaren deltar också.
  2. Under hembesöket görs en genomgång av ansökningen och vårdbehovet. Hemserviceledaren gör även en vård-och serviceplan.
  3. Hemserviceledaren och/eller äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren tar beslut om närståendevårdsstödet ska beviljas eller avslås på basen av eventuellt läkarintyg, vård- och serviceplaner och de fastställda kriterierna för närståendevårdsstöd. Närståendevårdsstödet beviljas i olika kategorier.
  4. Den sökande delges beslutet.

När stödet är beviljat

När närståendevårdstödet är beviljat får vårdaren ett underlag för närståendevårdsarvode i form av krysslistor, som ska fyllas i för alla dagar/månad. Krysslistorna finns också som dokument för utskrift på denna sida.

Arvodet utbetalas i efterskott den sista varje månad på basen av beslut och redovisade krysslistor. Krysslistan bör lämnas in till byråsekreteraren på kommunkansliet senast den 15:e följande månad för att utbetalning av arvodet ska kunna ske. Närståendevårdsstöd är en skattepliktig inkomst och vårdaren behöver lämna in ett skattekort till kommunen.

I samband med månadsrapporten görs även eventuellt avdrag för icke lagstadgad ledighet. Vid ledighet eller frånvaro ska avlastningsplatsen/vårdplatsen redovisas.