Närståendevård

Närståendevård innebär vård och omsorg av en äldre person som vårdas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller nära bekant.

Närståendevården kan vara mycket bindande och krävande och handlar i vissa fall om dygnet runt-vård eller fortlöpande daglig vård och omsorg. Närståendevård handlar om att hjälpa till med den personliga vården och omsorgen, och inte om att bara hjälpa till med att uträtta ärenden utanför hemmet.

Rätt till närståendevård

Närståendevård är till för de äldre personer som behöver vård och omsorg och vars funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand har försämrats så mycket att de behöver fortgående personlig vård och omsorg för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Kommunen beviljar inte närståendevård om det finns andra tjänster som bättre tryggar vården och omsorgen, till exempel periodplats på Solgården eller hemtjänst.

Du ansöker om närståendevård från kommunen om du som vårdbehövande är över 65 år.

Om den vårdbehövande är yngre än 65 år lämnar du in din ansökan till Kommunernas socialtjänst.

Ansökan om närståendevård

Så här gör du för att lämna in en ansökan om närståendevård:

 1. Kontakta barn- och äldreomsorgsledaren för att få en ansökningsblankett eller skriv ut blanketten som du hittar på denna sida.
 2. Fyll i blanketten omsorgsfullt.
 3. Skicka in blanketten till barn- och äldreomsorgsledaren på adressen:
  Eckerö kommunkansli
  Södra Överbyvägen 8
  22270 Eckerö.

När du har lämnat in din ansökan:

 1. Barn- och äldreomsorgsledaren kontaktar dig för att boka in ett hembesök tillsammans med omvårdnadsledaren för ett vårdplaneringsmöte.
 2. Under hembesöket görs en genomgång av ansökan och vårdbehovet. En vård- och serviceplan görs tillsammans.
 3. Barn- och äldreomsorgsledaren tar ett tjänstemannabeslut om närståendevårdsansökan på basen av vårdplaneringsmötet, vård- och serviceplanen och Eckerö kommuns fastställda kriterier för närståendevård. Närståendevård beviljas i olika kategorier beroende på vårdtyngden.
 4. Den sökande delges beslutet.

När stödet är beviljat

Då närståendevårdsansökan är beviljad delges närståendevårdaren ett underlag för närståendevårdsarvode i form av krysslistor, som ska fyllas i för alla dagar i månaden. Krysslistorna finns också som dokument för utskrift på hemsidan.

Arvodet utbetalas i efterskott den sista dagen i månaden på basen av beslut och redovisade krysslistor. Krysslistan lämnas in till byråsekreteraren på kommunkansliet senast den 15:e följande månad för utbetalning av arvodet. Närståendevården är en skattepliktig inkomst och närståendevårdaren behöver lämna in ett giltigt skattekort till kommunen.

I samband med månadsrapporten görs även eventuella avdrag för icke-lagstadgad ledighet. Vid ledighet eller frånvaro ska avlastningsplatsen/vårdplatsen redovisas.