Närståendevård

Närståendevård innebär vård och omsorg av en äldre person som vårdas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller nära bekant.

Närståendevården kan vara mycket bindande och krävande och handlar i vissa fall om dygnet runt-vård eller fortlöpande daglig vård och omsorg. Närståendevård handlar om att hjälpa till med den personliga vården och omsorgen, och inte om att bara hjälpa till med att uträtta ärenden utanför hemmet.

Rätt till närståendevård

Närståendevård är till för de äldre personer som behöver vård och omsorg och vars funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand har försämrats så mycket att de behöver fortgående personlig vård och omsorg för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Du ansöker om närståendevård från kommunen om du som vårdbehövande är 65 år eller äldre.

Om den vårdbehövande är yngre än 65 år lämnar du in din ansökan till Kommunernas socialtjänst.

Ansökan om närståendevård

Så här gör du för att lämna in en ansökan om närståendevård:

Kontakta barn- och äldreomsorgsledaren för att få en ansökningsblankett eller skriv ut blanketten som du hittar här intill.

Fyll i blanketten omsorgsfullt.

Skicka in blanketten till barn- och äldreomsorgsledaren på adressen:

Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö.

När du har lämnat in din ansökan:

Barn- och äldreomsorgsledaren kontaktar dig för att boka in ett hembesök tillsammans med omvårdnadsledaren för ett vårdplaneringsmöte.

Under hembesöket görs en genomgång av ansökan och vårdbehovet. En vård- och serviceplan görs tillsammans.

Barn- och äldreomsorgsledaren tar ett tjänstemannabeslut om närståendevårdsansökan på basen av vårdplaneringsmötet, vård- och serviceplanen och Eckerö kommuns fastställda kriterier för närståendevård. Närståendevård beviljas i olika kategorier beroende på den vårdbehövandes behov.

Den sökande delges beslutet.