Bygglov

Planerar du att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Kom ihåg att kontrollera vilka lagar, förordningar och bestämmelser du behöver följa innan du startar.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till byggnadsnämnden medan andra kräver bygglov. Tänk på att även tillfälligt uppställda byggnader kan behöva bygglov.

Byggandet på Åland regleras främst i:

 • Plan- och bygglagen för landskapet Åland (2008:102)
 • Plan- och byggförordningen för landskapet Åland (2008:107)
 • Landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2015:5).

Byggandet i Eckerö kommun regleras dessutom även i kommunens byggnadsordning.

Byggprocessen steg för steg

 1. Ta kontakt med byggnadsinspektören redan i planeringsskedet för att få veta om du behöver ansöka om bygglov eller andra tillstånd. Du får också information om vad som krävs för att kommunen ska behandla din ansökan.
   
 2. Fyll i och lämna in din ansökan.
   
 3. Vänta på ett beslut i ditt ärende innan du börjar bygga.
   
 4. När ditt projekt är klart, kom ihåg att boka slutsyn!

Ett beviljat bygglov ska påbörjas inom 3 år eller slutföras inom 5 år från det att beslutet vunnit laga kraft. Om byggnationen inte påbörjats eller slutförts inom denna tid upphör bygglovet att gälla. Du kan dock förlänga bygglovet med högst 2 år genom att lämna in en ansökan till byggnadsnämnden.

En anmälan upphör att gälla om åtgärden inte slutförts inom 3 år.

Ansök om bygglov

Du behöver ansöka om bygglov för:

 • nya byggnader.
 • tillbyggnader.
 • installation av eller ändring i eldstäder.
 • förändrat användningsområde för en byggnad, till exempel från fritidshus till bostadshus.
 • inredning av ytterligare bostad eller lokal i befintlig byggnad.
 • byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial inom detaljplanerat område. Gäller även andra ändringar där byggnadens utseende avsevärt förändras.
 • plank eller mur med en höjd över 1,5 meter om planket eller muren är placerad närmare än 5 meter från tomtgränsen.
 • godkännande av samlingslokaler.
 • nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana camping, skjutbana eller motorbana.
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar samt för kajer, broar, vågbrytare och kanaler.
 • cisterner, master, torn, vindkraftverk.

Din ansökan om bygglov ska alltid innehålla:

 • ansökningsblankett som är underskriven av samtliga delägare till fastigheten, 2 exemplar.
 • utredning om besittningsrätten för det område där byggnadsåtgärden är planerad, till exempel lagfart eller köpebrev med hembygdsrättsintyg/jordförvärvstillstånd, 1 exemplar.
 • plan-, fasad-, och skärningsritning med konstruktions- eller materialbeskrivning i skala 1:100, 2 exemplar.
 • situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 exemplar.
 • befolkningsregistercentralens blankett RH1, eller RH2 för hus med fler bostäder, 1 exemplar.

I vissa fall kan du behöva lämna in ytterligare handlingar för att för att bygglovet ska kunna prövas. Det kan till exempel vara energiberäkning, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servitut, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke. Kontakta byggnadsinspektören för att ta reda på om det behövs tilläggsuppgifter för ditt bygglov.

Om du vill att din ansökan om bygglov ska behandlas på byggnadstekniska nämndens kommande möte behöver du lämna in din bygglovsansökan senast 10 dagar innan mötet.

Anmälan till kommunen

Även om du inte behöver ansöka om bygglov ska du göra en anmälan till kommunen för:

 • mindre tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus.
 • uppförande av komplementbyggnader.
 • ändring i en byggnads bärande delar eller brandskydd.
 • anläggning av parkeringsplatser för fler än fem bilar eller för ändringar av en infart inom detaljplanerat område.
 • byte av färg på byggnaden inom detaljplanerat område.
 • scen, läktare, samlingstält eller liknande som är avsett för allmänheten ska vara uppställt över en månad.
 • upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods.
 • uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fartyg eller anläggning på vatten för en tid över 2 månader om fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande.

Din anmälan ska innehålla:

 • anmälningsblankett som är underskriven av samtliga delägare till fastigheten, 2 exemplar.
 • utredning om besittningsrätten för det område där byggnadsåtgärden är planerad, till exempel lagfart eller köpebrev med hembygdsrättsintyg/jordförvärvstillstånd, 1 exemplar.
 • plan-, fasad-, och skärningsritning med konstruktions- eller materialbeskrivning i skala 1:100, 2 exemplar.
 • situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 exemplar.

Anmälan om rivning

Du ska lämna in en rivningsanmälan till byggnadsnämnden senast två månader innan du river en byggnad som har bygglovsplikt. Byggnadsnämnden, eller en person eller myndighet som nämnden utser, har rätt att göra inspektioner och mätningar i byggnaden för att dokumentera den innan den rivs.

Byggnader eller byggnadsdelar med rivningsförbud i detaljplanen eller som har förklarats skyddade enligt landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får inte rivas.