Vatten och avlopp

Det vatten som kommunen erbjuder produceras och levereras av Ålands vatten Ab. För att hantera avloppet har kommunen ett eget reningsverk i Storby.

Om du vill ansluta dig till det kommunala vattenledningsnätet eller det kommunala avloppsledningsnätet behöver du lämna in en ansökan till kommunen. 

Avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsavgifterna debiteras tre gånger per år. Två av fakturorna är preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning, sen gör vi en slutdebitering när vattenmätaren är avläst. Vattenmätaren ägs av kommunen, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av bristande underhåll.

I september varje år skickar kommunen ut ett avläsningskort. Läs av din vattenmätare, fyll i uppgifterna på avläsningskortet och returnera det till kommunkansliet. Om du bara vistas i din fastighet på sommaren går det bra att läsa av vattenmätaren tidigare och meddela mätarställningen.

Har du frågor om vatten- och avloppsfaktureringen? Kontakta kommunens kanslist, se kontaktuppgifter här intill. 

Gemensamt eller enskilt avlopp?

Fastigheter som ligger utanför avloppsnätets verksamhetsområde måste antingen ha en enskild avloppslösning, så kallat enskilt avlopp, eller ett gemensamt avlopp.

Enskilt avlopp

Ett enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller eller ett fåtal hushåll. Mängden motsvarar 5-25 personekvivalenter (pe) och kräver tillstånd från kommunen. Du behöver lämna in din ansökan innan den nya avloppsanläggningen ska installeras eller innan du bygger om din gamla.

Byggnads- och miljöinspektionen i kommunen sköter tillstånden och ger inledande anvisningar.

Din ansökan behöver åtminstone innehålla följande uppgifter: 

 • kontaktuppgifter.
 • föreslagen behandlingsmetod.
 • situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000. Utgående från situationsplanen ska det vara tydligt var fastigheten och avloppsanläggningen samt var tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda ligger. Både befintliga och planerade dricksvattenbrunnar ska markeras och du behöver ange avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.
 • ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen.
 • redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering).

En ny eller ombyggd anläggning ska alltid synas och godkännas av kommunen innan du får ta den i bruk.  

Lagstiftning, rening och ansvar

Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2)

Sen den 1.1.2014 behöver följande reningskrav vara uppfyllda för alla enskilda avloppslösningar:

 • fosforreduktion minst 80 procent.
 • kvävereduktion minst 40 procent.
 • reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 procent.

Bra att veta:

 • att bara använda en slamavskiljning, till exempel stenkista eller trekammarbrunn, är inte tillräckligt för rening.
 • en infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på 15 till 25 år. Livslängden varierar beroende på markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
 • slamavskiljare ska tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening. Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet.

Gemensamt avlopp (för fler än 25 personekvivalenter)

Om fler än 25 personer (det vill säga fler än 5 hushåll) använder avloppsanläggningen behöver du lämna in en ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅHMH). ÅMHM prövar ansökningar om tillstånd för större avloppsanläggningar, gör miljögranskningar och fungerar som tillsynsmyndighet.

Information om vattenproduktion och vattenkvaliteten

På Ålands Vattens hemsida hittar du information om produktionen av hushållsvatten, de senaste analysrapporterna av vattenkvaliteten och information om råvattenkällorna.