Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 15.12.2022 kl. 18:30

Publicerad 8.12.2022 11:37

Sammanträdestid                                            Torsdagen den 15.12.2022 kl. 18:30

 

 

Sammanträdesplats                                        Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 85  Kallelse och beslutsförhet

KF § 86  Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 87  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 88  Budget 2023 och ekonomiplan  2024 – 2025

KF § 89  Kommunala arvoden, beslut för åren 2021 – 2023

KF § 90  Anhållan om upphävande av detaljplan för fastigheterna Aktivitetsskogen 26:5, Granbergs 26:0 samt Giltrongrev 26:4 i Storby by

KF § 91  Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde

KF § 92  Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde Västerskog,Stenbacka och Olers

KF § 93  Markköp, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde, Bettylund

 

 

 

Eckerö den 08.12.2022

 

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 19.12.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.