Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 16.03.2023 kl. 18:30

Publicerad 9.3.2023 09:29

Sammanträdestid                            torsdagen den 16.03.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                        Kommunkansliet

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 8    Kallelse och beslutsförhet

KF § 9    Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 10  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 11  Hammarlands kommuns återinträde i Oasen k.f.

KF § 12  Motion: Fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige

KF § 13  Instruktion, äldreråd

KF § 14  Kommunikationspolicy Eckerö kommun

KF § 15  Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare

 

Eckerö den 09.03.2023

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. måndag 20.03.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.