Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde 17.11.2022 kl. 18:30

Publicerad 10.11.2022 09:52

Sammanträdestid

Torsdagen den 17.11.2022 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats       Kommunkansliet

 

 

              F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 75  Kallelse och beslutsförhet

KF § 76  Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 77  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 78  Delgivningar

KF § 79  Kommunal Inkomstskatt 2023

KF § 80  Kommunal fastighetsskatt 2023

KF § 81  hundskatt för skatteåret 2022

KF § 82  Kommunala arvoden 2023

KF § 83  Tilläggsanslag, investeringsprojekt kv3 Skagvägen

KF § 84  Energibesparande åtgärder i kommunen

 

 

 

Eckerö den 10.11.2022

 

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.11.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.