Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 02.07.2024 klockan 18:30

Publicerad 1.7.2024 09:28 | Uppdaterad 1.7.2024 09:30

Sammanträdestid        tisdagen den 02.07.2024 kl. 18:30

Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KF § 54    Kallelse och beslutsförhet
KF § 55    Val av protokolljusterare, tid och plats
KF § 56    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KF § 57    Sanering och renovering av kommunkansliet
KF § 58 Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde

Eckerö den 26.06.2024 

Anders Svebilius
Kommunfullmäktigeordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. fredag 05.07.2024 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.