Kallelse, kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen 04.05.2023

Publicerad 27.4.2023 15:39

Sammanträdestid                         Torsdagen den 04.05.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                     Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KF § 16  Kallelse och beslutsförhet

KF § 17  Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 18  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 19  Anhållan om tilläggsanslag

KF § 20  Principer för beviljande av skolskjuts

KF § 21  Rekrytering: kommundirektör

 

 

 

Eckerö den 27.04.2023

 

 

Anders Svebilius

Kommunfullmäktigeordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. måndag 08.05.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.