Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 13.06.2024 klockan 18:30

Publicerad 6.6.2024 08:27 | Uppdaterad 6.6.2024 08:33

Sammanträdestid        torsdagen den 13.06.2024 kl. 18:30

Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KF § 48    Kallelse och beslutsförhet
KF § 49    Val av protokolljusterare, tid och plats
KF § 50    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KF § 51    Ändring av serviceavgifterna inom äldreomsorgen
KF § 52    Bokslut och verksamhetsberättelse år 2023
KF § 53    Pris på personalmåltid

Eckerö den 06.06.2024 

Anders Svebilius
Kommunfullmäktigeordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. måndag 17.06.2024 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.