Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 16.11.2023 klockan 18:30

Publicerad 9.11.2023 10:46 | Uppdaterad 9.11.2023 10:47

Sammanträdestid                      torsdagen den 16.11.2023 kl. 18:30

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KF § 62               Kallelse och beslutsförhet

KF § 63               Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 64               Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 65               Uppdatering av personalpolicy

KF § 66               Tjänstebeskrivning samt delegeringsordning för barn- och äldreomsorgsledare

KF § 67               Hundskatt för skatteåret 2023

KF § 68               Avfallsavgift 2024

KF § 69               Kommunal Inkomstskatt 2024

KF § 70               Kommunal fastighetsskatt 2024

KF § 71               Konditionsbedömning av kommunkansliet

KF § 72               Omfördelning, Vägbelysning Farmvägen

KF § 73               Begäran om ändring av arvodesstadgan, centralvalnämnden

Eckerö den 09.11.2023

Anders Svebilius
Kommunfullmäktigeordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. måndag 20.11.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.