Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 21.09.2023 klockan 18:30

Publicerad 14.9.2023 09:26

Sammanträdestid                    torsdagen den 21.09.2023 kl. 18:30

Sammanträdesplats                Kommunkansliet

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KF § 30             Kallelse och beslutsförhet

KF § 31             Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 32             Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 33             Delårsrapport 2023

KF § 34             Tidplan budget 2024

KF § 35             Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

KF § 36             Arvodesstadga

 

Eckerö den 14.09.2023

Anders Svebilius
Kommunfullmäktigeordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. måndag 25.09.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.