Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 07.12.2022 kl. 18:30

Publicerad 2.12.2022 10:40 | Uppdaterad 2.12.2022 12:05

Sammanträdestid

Onsdagen 07.12.2022 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 343                Kallelse och beslutförhet

KS § 344                Val av protokolljusterare, tid

KS § 345                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 346                Delgivningar

KS § 347                Tillsättande av äldreråd år 2023

KS § 348                Fyllnadsval, äldrerådet

KS § 349                Kriterier, kommunens hemtjänst

KS § 350                Kriterier, boende på Solgården och Ekergården

KS § 351                Begäran om synpunkter på lokal utvecklingsstrategi för Leader Åland 2023-2027

KS § 352                Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Tjudö Marketing Ab

KS § 353                Avskrivningar

KS § 354                Uthyrning av Ekergårdens lägenheter

 

 

 

Eckerö 02.12.2022

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande