Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 10.01.2023 kl. 18:30

Publicerad 5.1.2023 13:05

Sammanträdestid

 

tisdagen                                               10.01.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                             Kommunkansliet

 

 

                F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 1    Kallelse och beslutförhet

KS § 2    Val av protokolljusterare, tid

KS § 3    Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 4    Delgivningar

KS § 5    Mötesordning

KS § 6    Kommunal centralvalnämnd

KS § 7    Val av valbestyrelse

KS § 8    Ersättning för erkännande av yrkeskvalifikationer

KS § 9    Tidigare friskvårdsavtal

KS § 10  Uthyrning av Ekergårdens lägenheter, lägenhet nummer 1

KS § 11  Uppsägning löneadministratör/byråsekreterare

KS § 12  Per capsulam-beslut, annons för rekrytering av löneadministratör/löneräknare

KS § 13  Per capsulam-beslut, rekrytering av Tf. löneadministratör/löneräknare

KS § 14  Rekryteringsgrupp, ordinarie tjänst som löneadministratör/byråsekreterare

KS § 15  Kallelse till samråd gällande öjvägen

 

 

 

Eckerö 05.01.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 13.01.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.