Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 11.04.2023 kl. 18:00

Publicerad 6.4.2023 13:03

Sammanträdestid            tisdagen 11.04.2023 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 97                  Kallelse och beslutförhet

KS § 98                  Val av protokolljusterare, tid

KS § 99                  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 100                Delgivningar

KS § 101                Aktuella frågor inom äldreomsorgen

KS § 102                Kriterier närståendevård

KS § 103                Handledning, äldreomsorg

KS § 104                Väntetid, äldreomsorg

KS § 105                Öppethållning kansliet: Sommartid och klämdagar

KS § 106                Principer för beviljande av skolskjuts

KS § 107                Avskrivningar

KS § 108                Remiss, lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering

KS § 109                Ålands brand- och räddningsförbund, vårmöte 21.4.2023

KS § 110                Arkivplan för Eckerö kommun

KS § 111                Åsub, medborgarundersökning

KS § 112                Eckeröhallen Ab:s bolagsstämma, 25.04.2023

KS § 113                SÅUD förbundsfullmäktige 27.4.2023

KS § 114                Remiss, förslag på förnyad klientavgiftslagstiftning

 

OBS. vänligen notera att sammanträdet börjar klockan 18:00.

 

Eckerö 06.04.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 14.04.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.