Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde 14.03.2023

Publicerad 10.3.2023 15:50

Sammanträdestid

 

Tisdagen                                          14.03.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                         Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 72  Kallelse och beslutförhet

KS § 73  Val av protokolljusterare, tid

KS § 74  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 75  Delgivningar

KS § 76  Anhållan om ersättning för erkännande av yrkeskvalifikationer

KS § 77  Arbetsbeskrivning, sysselsättningskoordinator

KS § 78  Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare

KS § 79  Nuvarande anställningar av kock, Solgården

KS § 80  Storby Byalag, kallelse till delägarstämma

KS § 81  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, L. Hand

KS § 82  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, SBS-Invest, Carlsson & Selander

 

Eckerö 10.03.2023

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17.03.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.