Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 22.11.2022 kl. 18:00

Publicerad 18.11.2022 15:28

Sammanträdestid

tisdagen 22.11.2022 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

 

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 311                              Kallelse och beslutförhet

KS § 312                              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 313                              Val av protokolljusterare, tid

KS § 314                              Delgivningar

KS § 315                              Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025

KS § 316                              Friskvård 2023

KS § 317                              Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma 25.11.2022

KS § 318                              Oasens Förbundsfullmäktigesammanträde, 28.11.2022

KS § 319                              Ålands kommunförbund, förbundsstämma 25.11.2022

KS § 320                              Arbetsbeskrivning, omsorgsassistent

KS § 321                              Uppdatering av läroavtal

KS § 322                              Lönesättning för ansvarig närvårdare

KS § 323                              Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Örnback P

KS § 324                              Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Verlehag R-M

KS § 325                              Busstidtabellsmöte 2023

KS § 326                              Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde

KS § 327                              Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Mellqvist R

 

 

OBS. observera att sammanträdet påbörjas klockan 18:00.

 

 

Eckerö 18.11.2022

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 25.11.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.