Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 28.02.2022 kl. 18:30

Publicerad 24.2.2023 13:00

Sammanträdestid

tisdagen 28.02.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 61  Kallelse och beslutförhet

KS § 62  Val av protokolljusterare, tid

KS § 63  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 64  Delgivningar

KS § 65  Oasen förbundsfullmäktige 3.3.2023

KS § 66  Skrivelse angående tillbyggnaden av Solgården

KS § 67  Tjänstebeskrivning, omvårdnadsledare

KS § 68  Instruktion, äldreråd

KS § 69  Kommunikationspolicy Eckerö kommun

KS § 70  Kallelse till jorddomstolens sammanträde

 

Eckerö 24.02.2023

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 03.03.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.