Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde 28.03.2023 kl. 18:00

Publicerad 24.3.2023 08:52

Sammanträdestid                         tisdagen 28.03.2023 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats                     Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 83  Kallelse och beslutförhet

KS § 84  Val av protokolljusterare, tid

KS § 85  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 86  Inbjudan till diskussion gällande landskapets fastigheter i Eckerö kommun

KS § 87  Delgivningar

KS § 88  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Löfberg Linda

KS § 89  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Hammarström Ann-Britt

KS § 90  Tillsättande av äldreråd 2023

KS § 91  Anhållan om medel för utbildningstillfällen

KS § 92  Samarbete integration

KS § 93  Anhållan om avgiftsfritt nyttjande av Ekergårdens samlingssal

KS § 94  Arbetsbeskrivning ansvarig kock

KS § 95  Arbetsbeskrivning bibliotekssekreterare

 

 

 

Eckerö 24.03.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 31.03.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.