Kallelse, Kommunstyrelsens sammanträde 29.11.2022 kl. 18:30

Publicerad 25.11.2022 11:27

Sammanträdestid

tisdagen 29.11.2022 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 328                              Kallelse och beslutförhet

KS § 329                              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 330                              Val av protokolljusterare, tid

KS § 331                              Delgivningar

KS § 332                              Skrivelse, vägbelysning Farmvägen

KS § 333                              Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025

KS § 334                              Anhållan om upphävande av detaljplan för fastigheterna Aktivitetsskogen 26:5,                                                                                                                                    Granbergs 26:0 samt Giltrongrev  26:4 i Storby by

KS § 335                              Remiss, vägledning för små avloppsanläggningar vid känsliga områden på Åland

KS § 336                              Anhållan om fortsatt finansiering av VA-samarbetet

KS § 337                              Anhållan om befrielse från avloppsavgift

KS § 338                              Utökad företagshälsovård år 2023

KS § 339                              Kommunala arvoden, beslut för åren 2021 – 2023

KS § 340                              Anhållan om köp av mark

KS § 341                              Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde Västerskog,                                                                                                                                                 Stenbacka och Olers

KS § 342                              Markköp, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde, Bettylund

 

 

 

Eckerö 25.11.2022

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 02.12.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.