Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 08.05.2023 klockan 18:30

Publicerad 4.5.2023 16:34

Sammanträdestid                            måndagen 08.05.2023 kl. 18:30

 

Sammanträdesplats                        Kommunkansliet

 

 

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 135                Kallelse och beslutförhet

KS § 136                Val av protokolljusterare, tid

KS § 137                Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 138                Delgivningar

KS § 139                Bokslut och verksamhetsberättelse år 2022

KS § 140                Ersättningar, arbetarskyddsfullmäktige år 2020 – 2023

KS § 141                Remiss, lagförslag om ändring av klientavgifter inom socialvården

KS § 142                Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Sandell E.

KS § 143                Utbetalning av lokal fördelningspott från år 2021

KS § 144                Lokal justeringspott juni 2023

KS § 145                Oro för negativa konsekvenser av minskade öppettider i Eckeröhallen

KS § 146                Anhållan om arbetsledighet

KS § 147                Ansökan om förhöjning av vägbidrag

 

 

 

Eckerö 04.05.2023

 

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

 

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 11.05.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.