Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 04.06.2024 klockan 18:30

Publicerad 30.5.2024 09:45 | Uppdaterad 30.5.2024 09:48

Sammanträdestid    tisdagen 04.06.2024 kl. 18:30
Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A
KS § 138    Kallelse och beslutförhet
KS § 139    Val av protokolljusterare, tid
KS § 140    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 141    Utvärdering av tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare
KS § 142    Delgivningar
KS § 143    Bokslut och verksamhetsberättelse år 2023
KS § 144    Remiss, utkast till demokratistrategi
KS § 145    Pris på personalmåltid
KS § 146    Arkivplan för Eckerö kommun
KS § 147    Sanering och renovering av kommunkansliet
KS § 148    Skrivelse angående fritidshemmets utrymmen
KS § 149    Arbetsbeskrivning fritidsledare
KS § 150    Oasen förbundsfullmäktige 14.6.2024
KS § 151    Lön vik. kommuntekniker
KS § 152    Medborgarinitiativ om havsbaserad vindkraft
KS § 153    Medborgarinitiativ om ljud från vindkraften

Eckerö 30.05.2024 

Ann-Sofi Stjärnfelt
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 07.06.2024 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.