Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 07.05.2024 klockan 18:30

Publicerad 2.5.2024 12:44 | Uppdaterad 2.5.2024 14:38

Sammanträdestid        tisdagen 07.05.2024 kl. 18:30
Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 112    Kallelse och beslutförhet
KS § 113    Val av protokolljusterare, tid
KS § 114    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 115    Delgivningar
KS § 116    Kommunfullmäktiges beslut 02.05.2024
KS § 117    Bokslut och verksamhetsberättelse år 2023
KS § 118    Tillfällig vice ordförande i centralvalnämnden
KS § 119    Ålands Vatten Ab, bolagsstämma 17.05.2024
KS § 120    SÅUD, förbundsfullmäktige 23.5.2024
KS § 121    Begäran om synpunkter om kommunallagen för Åland

Eckerö 02.05.2024 

Ann-Sofi Stjärnfelt
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 10.05.2024 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.