Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 07.11.2023 klockan 18:30

Publicerad 2.11.2023 16:39 | Uppdaterad 2.11.2023 16:40

Sammanträdestid            tisdagen 07.11.2023 kl. 18:30

Sammanträdesplats        Kommunkansliet

                      F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 334     Kallelse och beslutförhet

KS § 335     Val av protokolljusterare, tid

KS § 336     Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 337     Delgivningar

KS § 338     Avfallsavgift 2024

KS § 339     Kommunal Inkomstskatt 2024

KS § 340     Kommunal fastighetsskatt 2024

KS § 341     Budget 2024 och ekonomiplan 2025 – 2026

KS § 342     Konditionsbedömning av kommunkansliet

KS § 343     Omfördelning, Vägbelysning Farmvägen

KS § 344     Begäran om ändring av arvodesstadgan, centralvalnämnden

KS § 345     Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Holmström S

Eckerö 02.11.2023

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 10.11.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.