Kallelse, kommunstyrelsens sammanträde tisdagen 08.11.2022

Publicerad 4.11.2022 14:12 | Uppdaterad 7.11.2022 17:41

Sammanträdestid

tisdagen 08.11.2022 kl. 18:00

 

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

 

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

 

KS § 289                              Kallelse och beslutförhet

KS § 290                              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 291                              Val av protokolljusterare, tid

KS § 292                              Delgivningar

KS § 293                              Budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 2025

KS § 294                              Kommunal Inkomstskatt 2023

KS § 295                              Kommunal fastighetsskatt 2023

KS § 296                              hundskatt för skatteåret 2022

KS § 297                              Kommunala arvoden 2023

KS § 298                              Budget 2022, anslag för personalfrämjande åtgärder

KS § 299                              Öppethållningstider, kommunkansliet

KS § 300                              Väntetider inom äldreomsorgen

KS § 301                              Kriterier, boende på Solgården och Ekergården

KS § 302                              Kriterier kommunens hemtjänst

KS § 303                              Förbundsfullmäktigemöte för Södra Ålands utbildningsdistrikt, direktiv till ombud

KS § 304                              Utlåtande,  ansökan om jordförvärv, Mellqvist R

KS § 305                              Utökad företagshälsovård år 2023

KS § 306                              Tilläggsanslag, investeringsprojekt kv3 skagvägen

KS § 307                              Energibesparande åtgärder i kommunen

KS § 308                              Presentation gällande den kommande vattenförsörjningen, Ålands vatten Ab

KS § 309                              Arbetsgrupp för högstadieskola på Västra Åland

KS § 310                              Utlåtande gällande trafikförsörjningsprogram 2023-2026

 

OBS. observera att sammanträdet påbörjas klockan 18:00.

 

Eckerö 04.11.2022

 

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande