Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 12.09.2023 klockan 18:00

Publicerad 7.9.2023 10:09

Sammanträdestid tisdagen 12.09.2023 kl. 18:00
Sammanträdesplats Kommunkansliet

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A
KS § 231 Kallelse och beslutförhet
KS § 232 Val av protokolljusterare, tid
KS § 233 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 234 Delgivningar
KS § 235 Ålands Vatten Ab, inbjudan till ägarmöte och anhållan om ställningstagande
KS § 236 Inbjudan till diskussion gällande landskapets fastigheter i Eckerö kommun
KS § 237 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, ändrad ansökan Sandell E.
KS § 238 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Vind AX Ab 1
KS § 239 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Vind AX Ab 2
KS § 240 Begäran om möte gällande Öjvägen
KS § 241 Begäran om utlåtande över förslag till fordonsplan
KS § 242 Oasen, revision av grundavtal
KS § 243 Kulturpolitisk strategi för Åland 2023-2030
KS § 244 Ansökan om vägnamn Skeppsvik
KS § 245 Utredning av resursbehov på kansliet

Eckerö 07.09.2023

Jan-Anders Öström Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 15.09.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.