Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 14.11.2023 klockan 18:30

Publicerad 10.11.2023 16:11 | Uppdaterad 10.11.2023 16:13

Sammanträdestid        tisdagen 14.11.2023 kl. 18:30
Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 347    Kallelse och beslutförhet
KS § 348    Val av protokolljusterare, tid
KS § 349    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 350    Motion om utredning av byggande av nytt föris/eftis
KS § 351    Skrivelse, vägbelysning Marbyvägen
KS § 352    BTN:s Investeringsbudget och -plan för åren 2024 – 2026
KS § 353    Budget 2024 och ekonomiplan 2025 – 2026
KS § 354    Anhållan om fortsatt nedsatt arbetstid
KS § 355    Ålands förvaltningsdomstols beslut 02 nov 2023
KS § 356    Förbundsstämma, Ålands kommunförbund 17.11.2023
KS § 357    Förbundsstämma, Södra Ålands Utbildningsdistrikt 30.11.2023
KS § 358    Busstidtabellmöte 20.11.2023
KS § 359    Digitala utbildningar för förtroendevalda
KS § 360    Anhållan om läroavtal
KS § 361    Omdisponering av medel för moduler

Eckerö 10.11.2023 

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17.11.2023 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.