Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 25.06.2024 klockan 18:30

Publicerad 20.6.2024 15:15 | Uppdaterad 20.6.2024 15:18

Sammanträdestid tisdagen 25.06.2024 kl. 18:30

Sammanträdesplats    Kommunkansliet

    F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 157    Kallelse och beslutförhet
KS § 158    Val av protokolljusterare, tid
KS § 159    Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 160    Delgivningar
KS § 161    Kommunfullmäktiges beslut 13.06.2024
KS § 162    Sanering och renovering av kommunkansliet
KS § 163    Markbyte, revidering av detaljplan i Storby bostadsområde
KS § 164    Utredning av resursbehov på kansliet
KS § 165    Val av ekonomisystem
KS § 166    Budgetdirektiv 2025
KS § 167    System för individuella tillägg
KS § 168    Kallelse till Åda Ab:s bolagstämma 27.06.2024
KS § 169    Avtal om samarbete och bistånd beträffande släcknings- och räddningsarbete
KS § 170    Remiss, förslag till ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare
KS § 171    Remiss, lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget
KS § 172    Remiss, strategi för hållbart byggande

Eckerö 20.06.2024

Ann-Sofi Stjärnfelt
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.06.2024 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.