Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 29.08.2023 klockan 18:30

Publicerad 24.8.2023 12:54

Sammanträdestid tisdagen 29.08.2023 kl. 18:30
Sammanträdesplats Kommunkansliet

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A
KS § 216 Kallelse och beslutförhet
KS § 217 Val av protokolljusterare, tid
KS § 218 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KS § 219 Delgivningar
KS § 220 Tidplan budget 2024
KS § 221 Europaparlamentsval 2024
KS § 222 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag
KS § 223 Motion om utredning av byggande av nytt föris/eftis
KS § 224 Tystnadsplikt för förtroendevalda
KS § 225 Anhållan om byte av vägnamn, Furubo
KS § 226 Arvodesstadga
KS § 227 Kommunernas socialtjänst, budget 2024
KS § 228 Remiss, förslag till dricksvattenförordningar
KS § 229 Anhållan om att disponera skolans fotbollsplan

Eckerö 24.08.2023
Jan-Anders Öström Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 01.09.2023 på kom-munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.